Бухгалтерські послуги в Польщі

Бухгалтерію в Польщі можна описати як формальність, пов’язану зі сплатою податків та іншими зобов’язаннями відносно держави, яку повинен оформлювати кожен підприємець. Бухгалтерський облік польської фірми  включає в себе наступні обов’язкові елементи: правильний розрахунок податку на доходи (podatek dochodowy) та ПДВ (VAT); складання та подача декларацій до Установи соціального страхування (ZUS); нарахування заробітної плати; підготовка фінансової звітності; ведення, зберігання та пред’явлення (в разі потреби) документації фірми тощо. Спосіб ведення бухгалтерії фірми – це одне з найважливіших рішень, котре має прийняти кожен підприємець перед початком своєї діяльності. У разі реєстрації фірми та ведення бізнесу в Польщі у Вас є наступні три варіанти: самостійне ведення бухгалтерського обліку (samodzielnie), працевлаштування бухгалтера (zatrudnienie księgowego) або бухгалтерські послуги […]

Оренда юридичної адреси в Польщі

Отже, Ви вирішили остаточно: реєстрація фірми та ведення бізнесу в Польщі – це саме те, що Вам потрібно. З етапами реєстрації господарської діяльності Ви вже ознайомлені; юридичні послуги в Польщі також розглянули; Ви навіть, можливо, визначились зі способом ведення бухгалтерського обліку в майбутній фірмі (нагадаймо можливі варіанти: самостійно, найм бухгалтера або бухгалтерські послуги в Польщі). Що ж далі? Наступним кроком є вибір місця знаходження та юридичної адреси для Вашої фірми. Не варто плутати ці поняття. Місце знаходження – це фактичне місце діяльності підприємства. Юридична адреса – місце реєстрації юридичної особи. Вони можуть збігатись, або бути різними, і це слід вказати під час реєстрації фірми. Як описано вище, реєстрація юридичної особи можлива лише […]

Юридичні послуги в Польщі

Що таке юридичні послуги? В чому полягає їх необхідність та які вигоди з них отримуєте Ви як власник бізнесу? Наскільки важливо користуватись допомогою професіоналів, якщо мова йде про юридичний та правовий захист Ваших інтересів в Польщі? Ця тема є не менш важливою за попередні, тому ми присвятили їй окрему статтю. Для початку давайте розглянемо теоретичний аспект цього питання. ПОНЯТТЯ ЮРИДИЧНОЇ ПОСЛУГИ Юридична послуга – це певна дія (дії) фахівця з права, котра спрямована на забезпечення вигод, задоволення потреб або захист прав фізичної або юридичної особи в рамках надання їй юридичної допомоги на комерційній основі. Юридичні послуги належать до професійних інтелектуальних послуг. Основними видами юридичних послуг в Польші є: – переклад правових текстів, […]

Zamiana biura rachunkowego

Należy pamiętać że korzystanie z biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy  z odpowiedzialności skarbowej. Często klientom wydaje się że jeżeli zlecą działanie „na zewnątrz„ tobiuro rachunkowe ponosi PEŁNĄ odpowiedzialność. Nic bardziej mylnego. Bez względu na to czy przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie czy prowadzi ją zewnętrzna firma odpowiedzialność ponosi zawsze przedsiębiorca. Oczywiście może możemy domagać się odszkodowania na zasadzie regresu, jednak takie działanie wiąże się z opłaceniem pozwu w wysokości 5% wartości roszczenia i z natury długiej drodze sądowej. Dlatego tak ważnym jest by naszymi podatkami zajmowali się doświadczeni księgowi, a nie osoby które na naszych dokumentach uczą się tego skomplikowanego fachu. Dla osób prowadzących rozliczenia w oparciu o książkę przychodów i […]

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O O

Wiele osób ma zakorzenione w świadomości przekonanie, iż spółka powinna posiadać minimum dwóch wspólników. W przypadku spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jest to nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisem art. 4 KSH spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej pozwala na oddzielenie ryzyka finansowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą od wspólnika/akcjonariusza zaangażowanego w nią kapitałowo. Wprawdzie koszty prowadzenia takiej spółki są wyższe od prowadzenia przedsięwzięcia w formie „działalności gospodarczej osoby fizycznej”, jednak to właśnie koszty rekompensują korzyści wynikające np.; z ograniczenia ryzyka gospodarczego, możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych, pozyskania inwestora lub odsprzedania […]

KTO JEST UMOCOWANY DO ZAWARCIA UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.?

KTO JEST UMOCOWANY DO ZAWARCIA UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.? Ponieważ często członkowie zarządów mają problem z tym kto powinien ze strony spółki podpisać np. umowę o pracę z Prezesem zarządu, postaram się przybliżyć tę problematykę. Zgodnie z art. 201 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) to „Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” więc to zarząd na warunkach reprezentacji zawiera umowy w imieniu spółki. Czy więc zarząd podpisuje umowę sam ze sobą? Otóż ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady. Jednym z wyjątków jest art. 210 KSH, który stanowi: „Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje […]

Odliczenie VAT z faktur wysyłanych w formie elektronicznej

Czy faktury otrzymane drogą elektroniczną, mailem w formacie PDF lub JPG bądź pobrane z serwera kontrahenta, a następnie drukowane i przechowywane w wersji papierowej, uprawniają do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur? Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na dokonanie odliczenia podatku VAT z faktur przesłanych w formie elektronicznej (w dowolnym formacie elektronicznym bądź pobranych z serwera), w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane tymi fakturami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej faktury, jednak, aby faktura elektroniczna mogła zostać uznaną za dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w […]

Pracodawca zapłaci składki od zleceń swoich pracowników.

Pracodawca zapłaci składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej przez jego pracownika z innym podmiotem, jeśli praca jest świadczona na rzecz tego pracodawcy, tzn. pracodawca uzyskuje efekty tej pracy. Rozpatrywana przez SN sprawa dotyczyła sytuacji, w które pracownicy zatrudnieni w spółce cywilnej mieli równocześnie zawarte umowy zlecenia z inną bliźniaczą spółką cywilną o podobnym profilu (handel, usługi transportowe) oraz tej samej siedzibie. Mimo, że spółki prawnie funkcjonowały jako dwa oddzielne podmioty, wspólnikami były te same osoby. Spółki podpisały ze sobą umowy o współpracy. Zakresy zadań wykonywanych na podstawie umowy o pracę dla jednej ze spółek oraz umowy zlecenia dla drugiej spółki w znacznym stopniu się pokrywały. […]

Pierwsze sprawozdanie finansowe nie musi obejmować całego roku

Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że pierwsze sprawozdanie finansowe obejmujące okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy również powinno być złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższa uchwała dotyczy sprawy, w której referendarz sądowy oddalił wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianki o złożeniu przez spółkę rocznego sprawozdania finansowego za okres od 20 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe a okres roku obrotowego Referendarz uznał, że wniosek jest niezasadny stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe spółki za okres działalności od 20 marca do 31 grudnia nie spełnia wymogu sprawozdania rocznego, ponieważ w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. […]

Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez podwykonawcę zwolnione z VAT

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez podwykonawcę na rzecz zlecającego podlegają zwolnieniu z VAT, jeżeli są finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych. Takie stanowisko zawiera interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 30 maja 2014 ., sygn. PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004, którą prezentujemy poniżej: Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie przedstawionego we wniosku z dnia 24 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 3 września 2013 r.), zagadnienia […]