Zamiana biura rachunkowego

Należy pamiętać że korzystanie z biura rachunkowego nie zwalnia przedsiębiorcy  z odpowiedzialności skarbowej. Często klientom wydaje się że jeżeli zlecą działanie „na zewnątrz„ tobiuro rachunkowe ponosi PEŁNĄ odpowiedzialność. Nic bardziej mylnego. Bez względu na to czy przedsiębiorca prowadzi księgowość samodzielnie czy prowadzi ją zewnętrzna firma odpowiedzialność ponosi zawsze przedsiębiorca. Oczywiście może możemy domagać się odszkodowania na zasadzie regresu, jednak takie działanie wiąże się z opłaceniem pozwu w wysokości 5% wartości roszczenia i z natury długiej drodze sądowej. Dlatego tak ważnym jest by naszymi podatkami zajmowali się doświadczeni księgowi, a nie osoby które na naszych dokumentach uczą się tego skomplikowanego fachu. Dla osób prowadzących rozliczenia w oparciu o książkę przychodów i […]

JEDNOOSOBOWA SPÓŁKA Z O O

Wiele osób ma zakorzenione w świadomości przekonanie, iż spółka powinna posiadać minimum dwóch wspólników. W przypadku spółek kapitałowych, jakimi są spółka z ograniczoną odpowiedzialnością i spółka akcyjna jest to nic bardziej mylnego. Zgodnie z przepisem art. 4 KSH spółka jednoosobowa to spółka kapitałowa, której wszystkie udziały albo akcje należą do jednego wspólnika albo akcjonariusza. Prowadzenie jednoosobowej spółki kapitałowej pozwala na oddzielenie ryzyka finansowego podmiotu prowadzącego działalność gospodarczą od wspólnika/akcjonariusza zaangażowanego w nią kapitałowo. Wprawdzie koszty prowadzenia takiej spółki są wyższe od prowadzenia przedsięwzięcia w formie „działalności gospodarczej osoby fizycznej”, jednak to właśnie koszty rekompensują korzyści wynikające np.; z ograniczenia ryzyka gospodarczego, możliwych do uzyskania świadczeń socjalnych, pozyskania inwestora lub odsprzedania […]

KTO JEST UMOCOWANY DO ZAWARCIA UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.?

KTO JEST UMOCOWANY DO ZAWARCIA UMOWY Z CZŁONKIEM ZARZĄDU W SPÓŁCE Z O.O.? Ponieważ często członkowie zarządów mają problem z tym kto powinien ze strony spółki podpisać np. umowę o pracę z Prezesem zarządu, postaram się przybliżyć tę problematykę. Zgodnie z art. 201 ust. 1 Kodeksu spółek handlowych (KSH) to „Zarząd prowadzi sprawy spółki i reprezentuje spółkę” więc to zarząd na warunkach reprezentacji zawiera umowy w imieniu spółki. Czy więc zarząd podpisuje umowę sam ze sobą? Otóż ustawa przewiduje wyjątki od tej zasady. Jednym z wyjątków jest art. 210 KSH, który stanowi: „Art. 210. § 1. W umowie między spółką a członkiem zarządu oraz w sporze z nim spółkę reprezentuje […]

Odliczenie VAT z faktur wysyłanych w formie elektronicznej

Czy faktury otrzymane drogą elektroniczną, mailem w formacie PDF lub JPG bądź pobrane z serwera kontrahenta, a następnie drukowane i przechowywane w wersji papierowej, uprawniają do obniżenia podatku VAT należnego o podatek naliczony wynikający z tych faktur? Obecnie obowiązujące przepisy pozwalają na dokonanie odliczenia podatku VAT z faktur przesłanych w formie elektronicznej (w dowolnym formacie elektronicznym bądź pobranych z serwera), w zakresie, w jakim towary i usługi udokumentowane tymi fakturami są wykorzystywane do wykonywania czynności opodatkowanych. Ustawodawca nie różnicuje zastosowania odliczenia względem formy papierowej czy elektronicznej faktury, jednak, aby faktura elektroniczna mogła zostać uznaną za dokument stanowiący podstawę do odliczenia VAT, musi ona zostać otrzymana (udostępniona) w sposób i w […]

Pracodawca zapłaci składki od zleceń swoich pracowników.

Pracodawca zapłaci składki na ubezpieczenia społeczne od wynagrodzenia z tytułu umowy zlecenia zawartej przez jego pracownika z innym podmiotem, jeśli praca jest świadczona na rzecz tego pracodawcy, tzn. pracodawca uzyskuje efekty tej pracy. Rozpatrywana przez SN sprawa dotyczyła sytuacji, w które pracownicy zatrudnieni w spółce cywilnej mieli równocześnie zawarte umowy zlecenia z inną bliźniaczą spółką cywilną o podobnym profilu (handel, usługi transportowe) oraz tej samej siedzibie. Mimo, że spółki prawnie funkcjonowały jako dwa oddzielne podmioty, wspólnikami były te same osoby. Spółki podpisały ze sobą umowy o współpracy. Zakresy zadań wykonywanych na podstawie umowy o pracę dla jednej ze spółek oraz umowy zlecenia dla drugiej spółki w znacznym stopniu się pokrywały. […]

Pierwsze sprawozdanie finansowe nie musi obejmować całego roku

Sąd Najwyższy jednoznacznie stwierdził, że pierwsze sprawozdanie finansowe obejmujące okres krótszy niż pełny rok kalendarzowy również powinno być złożone do Krajowego Rejestru Sądowego. Powyższa uchwała dotyczy sprawy, w której referendarz sądowy oddalił wniosek o wpis w dziale 3 rejestru przedsiębiorców wzmianki o złożeniu przez spółkę rocznego sprawozdania finansowego za okres od 20 marca 2012 r. do 31 grudnia 2012 r. Sprawozdanie finansowe a okres roku obrotowego Referendarz uznał, że wniosek jest niezasadny stwierdzając, iż sprawozdanie finansowe spółki za okres działalności od 20 marca do 31 grudnia nie spełnia wymogu sprawozdania rocznego, ponieważ w rozumieniu art. 3 ust 1 pkt 9 ustawy o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2009r., Nr 152, poz. […]

Usługi kształcenia zawodowego świadczone przez podwykonawcę zwolnione z VAT

Usługi kształcenia zawodowego lub przekwalifikowania zawodowego świadczone przez podwykonawcę na rzecz zlecającego podlegają zwolnieniu z VAT, jeżeli są finansowane (w całości lub w co najmniej 70%) ze środków publicznych. Takie stanowisko zawiera interpretacja ogólna Ministra Finansów z dnia 30 maja 2014 ., sygn. PT1/033/46/751/KCO/13/14/RD50004, którą prezentujemy poniżej: Działając na podstawie art. 14a § 1 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa1, w celu zapewnienia jednolitego stosowania prawa podatkowego przez organy podatkowe oraz organy kontroli skarbowej w zakresie przedstawionego we wniosku z dnia 24 lipca 2013 r. (data wpływu 29 lipca 2013 r.), uzupełnionym pismem z dnia 29 sierpnia 2013 r. (data wpływu 3 września 2013 r.), zagadnienia […]

Praca za granicą – gdzie płacić składki na ubezpieczenie społeczne.

Podleganie ustawodawstwu innego państwa członkowskiego UE z tytułu zabezpieczeń społecznych w związku z wykonywaną na jego terenie pracą w oparciu o umowę o pracę wyłącza obowiązek odprowadzania składek do ZUS. Ma to miejsce nawet wtedy, gdy na terenie Polski prowadzona jest przez ów pracownika działalność gospodarcza.Taka teza została zaprezentowana w interpretacji gdańskiego oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych z 17 kwietnia 2014 r.. Działalność gospodarcza w Polsce i praca na Słowacji Wnioskodawca prowadzi w Polsce indywidualną działalność gospodarczą i z tego tytułu podlega obowiązkowemu ubezpieczeniu społecznemu. Jednocześnie jest on zatrudniony na umowę o pracę na czas nieokreślony na Słowacji. Praca ta nie ma charakteru marginalnego. Po podpisaniu umowy o pracę ze słowackim […]

Niższe opłaty za ogłaszanie w Monitorze wpisów do KRS

30 maja 2014 r. weszło w życie rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości w sprawie wydawania i rozpowszechniania Monitora Sądowego i Gospodarczego. Najważniejsza zmiana, szczególnie istotna dla przedsiębiorców, ale także innych podmiotów podlegających wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego, dotyczy wysokości opłat za ogłaszanie w Monitorze wpisów do Krajowego Rejestru Sądowego. Obecnie z 250 do 100 zł, a więc o ponad połowę, została obniżona opłata za ogłaszanie w Monitorze kolejnych wpisów do KRS. Oznacza to istotne zmniejszenie także kosztów prowadzenia (a nie tylko rozpoczynania) działalności, co w dłuższej perspektywie powinno mieć pozytywny wpływ również na konkurencyjność polskiej gospodarki. Dotychczas ogłoszenie w Monitorze pierwszego wpisu do KRS kosztowało 100 zł, natomiast ogłoszenie wpisów kolejnych – […]

Zmiany w ustawie o rachunkowości 2014-2016

Po dokonaniu zmian w zasadach sporządzania sprawozdań finansowych przez jednostki mikro Ministerstwo Finansów planuje podobne zmiany dla małych jednostek. Zmiany mają mieć zastosowanie od 1 stycznia 2016 r. Pytanie: Jakie są najbliższe plany legislacyjne rządu i Ministra Finansów w zakresie rachunkowości podmiotów sektora prywatnego? Odpowiedzi udzielił 16 kwietnia 2014 r. p. Janusz Cichoń – Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów: Aktualnie w Sejmie trwają prace dotyczące uproszczeń dla jednostek mikro, które stanowią pierwszy etap procesu uproszczeń w zakresie rachunkowości.Ministerstwo Finansów pracuje już nad drugim etapem uproszczeń, tym razem dla jednostek małych.Projektowana zmiana do ustawy o rachunkowości przewiduje m.in., że sprawozdanie finansowe małych jednostek składać się będzie wyłącznie ze skróconego bilansu i […]